nzok

БЗС - Районна колегия Шумен

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

 

Чл. 22. Изпълнителите на дентална помощ осъществяват дейността си съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), ЗЗО, ЗЗ, Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина, ЗЛПХМ, подзаконови нормативни актове и НРД.

Чл. 23. (1) Изпълнителите на дентална помощ имат право да получат заплащане за извършените дейности при условията и сроковете на заплащане, установени в постановлението на Министерския съвет по чл.55в, ал.1 от ЗЗО.

(2) Изпълнителите на дентална помощ имат право да получават текуща информация и съдействие от РЗОК относно възложените им за изпълнение дейности.

Чл. 24. (1) Изпълнителите на дентална помощ нямат право да прилагат диагностични и лечебни методи, които:

1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и създават повишен риск за здравето и живота на пациента;

2. водят до временна промяна в съзнанието, освен ако за прилагането им пациентът е дал съгласието си или ако са налице обстоятелствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.

 (2) На лицата, които възпрепятстват оказването на дентална помощ или накърняват личното и професионално достойнство на лекаря, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.

Чл. 25. Изпълнителите на дентална помощ се задължават да:

1. осигуряват на ЗЗОЛ договорената дентална помощ и изпълняват правилата за добра медицинска практика съгласно условията на НРД;

2. предоставят дентална помощ по вид и обем, съответстваща на договорената;

3. предписват за домашно лечение лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК;

4. предписват лекарствени продукти, по вид и количества, съобразени с обективното състояние на пациента и изискванията на НРД и други действащи нормативни актове;

5. не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове дейност, която се заплаща изцяло от НЗОК, с изключение на случаите на  заплащане и/или доплащане за дентални дейности от задължително здравноосигурените лица при условията и по реда на чл. 55в от ЗЗО съгласно чл.45, ал.10 от ЗЗО;

6. предоставят задължително изискваната от НЗОК информация в срокове, структура и формат, посочени в договора;

7. осигуряват на длъжностните лица на РЗОК и НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането и контрола на извършените дейности;

8. не разпространяват данни, свързани с личността на ЗЗОЛ, станали им известни при или по повод оказване на дентална помощ, освен в случаите, предвидени със закон;

9. предоставят на пациента ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение;

.

.